โครงการ
   English   German   Thai

โครงการ

3. ทุนสนับสนุน


พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์รวบรวม อนุรักษ์ และวิจัยทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมของทุกประเทศและทุกชนชาติในโลก ในกรอบการทำงานเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาตินี้ การกำหนดเน้นภูมิภาคท้องถิ่นหรือหัวข้อโครงการและนิทรรศการของทางพิพิธภัณฑ์จะเปลี่ยนไปเป็นระยะ ๆ ในภาวะที่ทุนสนับสนุนของรัฐมีอย่างจำกัดนี้ ทางพิพิธภัณฑ์จำเป็นที่จะต้องหาเงินทุนและผู้สนับสนุนสำหรับหัวข้อที่กำหนดเน้นนั้น ๆ จากภายนอก

ภารกิจต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการที่เกี่ยวกับประเทศไทยนี้ ส่วนหนึ่งสามารถดำเนินการในกรอบภารกิจประจำของทางพิพิธภัณฑ์ได้ ซึ่งภารกิจส่วนหนึ่งได้แก่ การจัดทำรายการบัญชีวัตถุ ตรวจสอบวัตถุในคลังกลางที่มาจากประเทศไทยทั้งหมด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดแนวทางของโครงการ รวมถึงงานเขียนอิงหลักฐานวิชากาารต่าง ๆ เพื่อพิมพ์เผยแพร่

โครงการเกี่ยวกับประเทศไทยนี้ยังมีภารกิจอีกส่วนหนึ่งที่อยู่นอกเหนือขอบข่ายภารกิจประจำของทางพิพิธภัณฑ์ ทางโครงการจึงจำเป็นต้องมีทุนสนับสนุนจากภายนอก ซึ่งภารกิจต่อไปนี้จะขึ้นอยู่กับทุนสนับสนุน

1. ถ่ายภาพวัตถุทั้งหมดที่มาจากประเทศไทย/ ประเทศสยาม

2. ตวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลและบริบททางวัฒนธรรมเกี่ยวกับวัตถุโดยการวิจัยในประเทศไทย

3. จัดหาวัตถุในประเทศไทยเพื่อนำมาประกอบชุดวัตถุที่รวบรวมให้ครบสมบูรณ์ (ตามความเหมาะสม)

4. ซ่อมแชมฟี้นฟูวัตถุชำรุดที่คัดเลือกมา (ตามความเหมาะสม)

5. แปล (ไทย อังกฤษ เยอรมัน) ข้อความ/ เอกสารสำหรับการเผยแพร่ทั้งหมด (ทางออนไลน์และสิ่งพิมพ์)

6. สร้างและดูแลเว็บไชต์ของโครงการ (การเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต)

7. จัดพิมพ์แค็ตตาล็อกประมวลวัตถุที่รวบรวมจากประเทศไทย (การเผยแพร่ทางสิ่งพิมพ์)


ผู้อุปถัมภ์ให้ทุนสนับสนุนโครงการทางวัฒธนธรรมนี้จะได้รับการระบุชื่อในสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ (รวมเครื่องหมายขององค์กรด้วย) มีลิงค์ในเว็บไซต์ของโครงการ รวมทั้งได้รับเอกสิทธิ์ (รวมผู้ติดตาม) ในการเข้าชมนิทรรศการรวมถึงวัตถุในคลังกลางของทางพิพิธภัณฑ์

วัตถุประสงค์และวิธีการ >>>

การดำเนินโครงการและขั้นตอนการทำงาน >>>

กลับขึ้นข้างบนพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์
Neue Hofburg
1010 เวียนนา, ประเทศออสเตรีย


ผู้ดำเนินโครงการ