พิพิธภัณฑ์ชาติพันธ์ุ
   English   German   Thai

พิพิธภัณฑ์ชาติพันธ์ุ


พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์เป็นแหล่งรวบรวมเก็บบันทึกความหลากหลายของมนุษย์ที่เป็นรูปธรรม ดูแลรักษาหลักฐานความเปลี่ยนแปลงและความยืนยงทางวัฒนธรรม เป็นเวทีเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปประกอบหรือสร้างความกระจ่างให้กับบริบทที่ไม่ชัดเจนหรือที่ขาดหายไปได้ และท้ายสุดทางพิพิธภัณฑ์มีภารกิจในการเผยแพร่ความรู้อย่างเช่น การนำผลงานวิจัยต่าง ๆ และวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้มาจัดแสดง นิทรรศการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อวัฒนธรรมหรือภูมิภาคอื่นในโลก พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์จึงมีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างความเข้าใจในโลกซึ่งแคบลงจากการที่สามารถสื่อสารคมนาคมได้สะดวกขึ้นและการย้ายถิ่นฐานที่ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของวัฒนธรรมหลากหลาย (multiculture)

พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์เป็นสถานที่ที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของโลกยุคโลกาภิวัตน์มาบรรจบกันและทำการอภิปรายกันอย่างคึกคัก จากการมาบรรจบกันของความอุดมแห่งมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาตินี้ ทำให้สามารถนำประเด็นข้อถามเกี่ยวกับสังคมและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์มาอภิปรายในมุมมองใหม่ได้

วัตถุที่เก็บรักษารวบรวมไว้นี้เป็นวัตถุทางชาติพันธุ์ จึงไม่ใช่งานศิลปะทั่วไป แต่เป็นวัตถุที่เกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ทุกด้านโดยวัตถุเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการจัดสังคมของผู้คน สถานที่ที่ปัจเจกบุคคลอาศัยอยู่ การทำผืนดินให้เป็นทุ่งที่อุดมสมบูรณ์ การใช้ผลิตผลจากสัตว์เลี้ยง การแต่งกาย สันทนาการตลอดจนถึงการสู้รบ จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบวัตถุเหล่านี้ทำให้เราทราบถึงความแตกต่างเชิงภูมิภาคและสังคม ปฏิกิริยาของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมของตนและพัฒนาการต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์ วัตถุหลายชิ้นไม่เพียงสื่อเรื่องราวของบุคคลเท่านั้น แต่ของทั้งชุมชนเลยทีเดียว และยังอาจเป็นการแสดงเอกลักษณ์ของกลุ่มชนที่สำคัญอีกด้วย แม้วัตถุบางชิ้นจะมีที่มาจากชุมชนท้องถิ่นก็จริง แต่ก็บอกถึงความสัมพันธ์ในระดับสากลหรือ "ธรรมชาติของมนุษย์" โดยรวมด้วยพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์
Neue Hofburg
1010 เวียนนา, ประเทศออสเตรีย


mvk@ethno-museum.ac.at