มรดกวัฒนธรรมไทยในประเทศออสเตรีย
   English   German   Thai
การแสดง 2012-12-05

วัตถุที่รวบรวมจากประเทศไทยในพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์แห่งออสเตรีย


พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ แห่งออสเตรีย ณ กรุงเวียนนาได้รวบรวมวัตถุทางวัฒนธรรมจากประเทศไทยไว้ถึงกว่า 1,500 ชิ้น ซึ่งวัตถุจำนวนมากถูกนำจากประเทศสยามมายังกรุงเวียนนาเมื่อกว่า 100 ปีที่แล้ว โครงการวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนำวัตถุที่เก็บรักษารวบรวมไว้นี้มาวิจัยตรวจสอบและทำการเผยแพร่ให้สาธารณชนชมเป็นครั้งแรก (ทางออนไลน์และจัดพิมพ์เป็นแค็ตตาล็อก)

ทางโครงการจะนำประโยชน์ของสื่ออินเตอร์เน็ตมาใช้ในการพัฒนาเวทีการวิจัยแบบเปิด โดยจะอยู่ในลักษณะของการปฏิสัมพันธ์กันซึ่งจะเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการวิจัยโดยตรงกับนักวิชาการจากสถาบันและองค์กรทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย การนำวัตถุมาแสดงทางออนไลน์เพื่อการวิจัยนี้เป็นการริเริ่มความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่าง ๆ เหล่านี้ในประเทศไทย

การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นการก้าวออกจากข้อจำกัดของพิพิธภัณฑ์แบบดั้งเดิมอีกด้วย โครงการมีความประสงค์จะออกจากแบบแผนของพิพิธภัณฑ์ที่ยังขาดความคล่องตัวและอยู่ในลักษณะสื่อทางเดียว ซึ่งเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เท่านั้นที่สื่อความรู้ไปยังสาธารณชน ด้วยเหตุนี้จึงขอเชิญคนไทยที่มีความสนใจทุกคน (ซึ่งเป็นผู้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งที่มาของวัตถุเหล่านี้) เข้ามีส่วนร่วมในโครงการด้วยการร่วมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุเหล่านี้จากประสบการณ์หรือความทรงจำของตนต่อวัตถุนั้น ๆ และเพื่อทำให้วัตถุแห่งมรดกทางวัฒนธรรมของตนนี้มีคุณค่าและความหมายอีกครั้ง คนไทยสามารถทำให้วัตถุที่ไร้ชีวิตนี้สื่อบอกเรื่องราวและประวัติต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ชาวโลกเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมที่แท้จริงของวัตถุนั้น ๆ ได้

วัตถุที่ได้ทยอยตรวจสอบวิเคราะห์แล้วจะนำมาแสดงในเว็บไซต์นี้ โครงการนี้ร่างขึ้นในปี พ.ศ. 2553 และยังไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากยังขาดทุนสนับสนุน


พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์
Neue Hofburg
1010 เวียนนา, ประเทศออสเตรีย


mvk@ethno-museum.ac.at