โครงการ
   English   German   Thai

โครงการ

1. วัตถุประสงค์และวิธีการ

2. การดำเนินโครงการและขั้นตอนการทำงาน >>>

3. ทุนสนับสนุน >>>


1. วัตถุประสงค์และวิธีการ


*   ตรวจสอบวิเคราะห์วัตถุจากประเทศไทยของพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์แห่งออสเตรีย (cf. กฎ395)
*   นำเสนอวัตถุและข้อมูลที่ตรวจสอบวิเคราะห์แล้วต่อสาธารณชน (ทางออนไลน์และสิ่งพิมพ์)
*   เพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ความหมาย และบริบททางประวัติศาสตร์ของวัตถุทางวัฒนธรรมจากประเทศไทยเหล่านี้ และนำมาซึ่งความเข้าใจทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างต่อการดำเนินชีวิตและรูปแบบการแสดงออกทางวัฒนธรรมของไทย
*   แสดงให้เห็นถึงการแผ่ขยายของมรดกวัฒนธรรมไทยที่ดำเนินมาเป็นเวลายาวนาน (การแผ่ขยายนี้มิได้เพิ่งเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันที่ทันสมัยและมีความคล่องตัวในการโยกย้ายของผู้ย้ายถิ่นฐานและนักท่องเที่ยวซึ่งเพิ่มขึ้นทั่วโลก)
*   นำเสนอหัวข้อสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่อย่างไทยและการแสดงออกต่าง ๆ ทางวัฒนธรรมไทยต่อสาธารณชน และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตแบบไทยสู่ชาวโลกและเยาวชนไทยในต่างแดน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์แห่งออสเตรียขอเชิญผู้รู้ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากประทศไทยและพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกร่วมตรวจทานและให้ข้อคิดเห็นต่อวัตถุที่แสดงในห้องภาพเสมือนของทางโครงการโดยทางอีเมล์ และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับข้อมูลและข้อคิดเห็นจากคนไทยทั่วไป ซึ่งถือว่ามีคุณค่าและความสำคัญเช่นเดียวกัน

โครงการนี้เอื้อให้คนไทยในปัจจุบันได้มีส่วนร่วมในวัตถุแห่งความภาคภูมิใจที่ตนยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน และเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้รู้จักกับมรดกของไทยในประเทศออสเตรียอันเป็นบันทึกในอดีตซึ่งสามารถเป็นแรงกระตุ้นอนาคตทางวัฒนธรรมในโลกแห่งกระแสโลกาภิวัตน์ของเราใบนี้ได้ โครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างผู้รักษาวัตถุทางวัฒนธรรมของไทยในประเทศออสเตรียกับผู้สืบทอดของผู้ให้กำเนิดวัตถุเหล่านี้เพื่อช่วยกันรับผิดชอบต่อสิ่งที่ถือว่าเป็นมรดกร่วม ดังนั้นจึงขออุทิศโครงการนี้ให้กับชุมชนชาวไทยในออสเตรียเป็นพิเศษด้วย

วัตถุพิพิธภัณฑ์ที่นำมาตรวจสอบวิเคราะห์ในโครงการนี้มิได้ยึดถือตามเขตพรมแดนในปัจจุบันของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดเสมอไป เนื่องจากวัตถุทางวัฒนธรรมที่ยังมีข้อสงสัยส่วนใหญ่ถูกเก็บรวบรวมไว้ตั้งแต่สมัยราชอาณาจักรสยามซึ่งมีเขตพรมแดนที่แตกต่างไปจากปัจจุบัน และจากความเกี่ยวพันกันทางวัฒนธรรมและภาษากับเพื่อนบ้านชาวไต จึงเป็นเหตุผลที่ในบางกรณีอาจรวมวัตถุที่มาจากเขตประเทศลาวในปัจจุบันเข้าไว้ด้วย (แผนที่)

การดำเนินโครงการและขั้นตอนการทำงาน >>>

ทุนสนับสนุน >>>

กลับขึ้นข้างบนพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์
Neue Hofburg
1010 เวียนนา, ประเทศออสเตรีย


ผู้ดำเนินโครงการ